ක්‍රවුන් එක ගලවන වෙලාවේ පරුෂ වචනයෙන් මට බැන්නේ පුෂ්පිකා ද සිල්වා Pushpika de Silva Mrs.Sri Lanka 07-04-21