මත්පැන් බෝතලයේ qr ගැටලුව -ජනපති කියන දේ වත් අහන්නේ නැහැ - තෝරු මෝරුන් ව නිදැල්ලේ අතෑරලා- Hiru News 27-11-22