ගස්වල පොතු කාල හරි කොළ කාල හරි මේක වෙනස් කරගමු Sangeeth Wijesooriya Best of 10 Questions 27-05-23