කබ්රාල් ආපු ගමන් නිලධාරීන් ඉවත් කළේ ඇයි අයිතීන් උදෙසා කාන්තාවෝ #Shorts 18-09-21