ගමට වදයක් වූ Smart විදුලිබිල - ''යුනිට් ගාණ දන්නෙත් නෑ අපි මෝඩයෝ වගේ ගෙවනවා'' - Hiru News 22-02-24