සේවිකාවගේ Sms පණිවුඩය - සතොසට සුදුලූනු පොඩි කළ වංචාව හෙළි වූ හැටි - Hiru News 28-09-21