මහජනතාවට ස්වභාවික සම්පත් රජයෙන් රැකගන්න වෙලා දාරලුවේ ගහ බලපු තිස්ස සර් කියයි Tissa Jananayake 12-02-21