ආණ්ඩුව Tna එකට කප්පම් දීලා විශ්වාසභංගය පරාජය කළා - Hiru News 12-07-19