දේශපාලන ඉතිහාසයේ අසාර්ථකම රැළි Unpය පෙන්නුවා 10-10-19