නැගීඑන ක්‍රීඩිකාවන්ටත් ආසියානු කුසලානයක් - Cricket Watarawuma 26-05-23