පරාජය වුනු ගමන් අපිට හැමදේම වැරදියට පේනවා ඊළඟ තරගය ගැන නිදහසේ හිතන්න ඕනේ - Dimuth Karunaratne 02-07-22