කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ හොඳම දක්ෂතාව - Malith Yasiru 26-05-23