අන්තර් සමාජ තෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා - Nishan Madushka Powerplay 19-11-22