පිළිකාකාරක තියෙනවා තහවුරු වෙලා - රටින් ගෙනා බඩ ඉරිඟු කන්ටේනර් 13ක් යවලා - Hiru News 23-09-22