නොරොච්චෝලේ යන්ත්‍ර තුනම දිව්වොත් ගල්අඟුරු මාසෙන් ඉවරයි.... 01-12-22