උද්දිකට තියෙන්නෙ අඩු මානසිකත්වයක් - හිත රිදුණු ආචාර්ය බන්දුල කී කතාව 23-09-22