''සීනි කාපු අන්දරේ වගේ පාර්ලිමේන්තුව මීක් නෑ'' - ශත 25 බද්දට ගෙනා සීනි රජයට පවරා ගනී - Hiru News 21-11-23