\'ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ... දුක් විඳලා ගෙනල්ලා තියෙන සල්ලි\' \'එක සතයක්වත් පිස්සු නටන්න දීලා නෑ\' 21-11-23