ජීවිත 5 000ක් අනතුරේ... සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අවධානය පිණිසයි 04-10-23