මීගොඩ රත්කළ දැවැන්ත කොල්ලය... Cctv කැමරාවේ පටිගත වෙයි 26-09-23