මෛත්‍රී සහභාගි වන දයාසිරිට විරුද්ධ පිලේ පැදුරු පාටි - Hiru News 19-09-23