ඇෆ්ගනිස්තාන සටනට සැරසෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ගේ පුහුණුව 24-11-22