වෙල්ලාලගේ ස්ථානය නැති වුනේ ඇයි වනිඳු සහ පැතුම්ගේ අනාගතය ගැන සහාය පුහුණුකරු කියූ දේ 26-11-22