දේශීය ශූරයින් ශූරතාවය රැකගනිද්දී පාසල් ශූරයින් ඉවතට - Cricket Watarawuma 25-11-22