පාසල් කාලෙදිම ජාත්‍යන්තරයට ගිය අලුත්ම තරුව - Dunith Wellalage Powerplay 27-11-22