ඇත්තටම කාලගුණ අනාවැකිය කලින් කියන්නේ කොහොමද 13-02-24