2020 දී ජනතාවට කිව්වේ බොරුද - අගමැතිවරයා පත් කිරීම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කිරීමක් - Hiru News 15-05-22