ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයින්ගේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් අද 27-09-23