පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ මෙහෙම එකක් කරන්න ලැබුණ එක සතුටුයි විශේෂඥ වෛද්‍ය ටානියා පෙරේරා 13-02-24