ඉන්දියාව කැලඹූ මිජවුම්... ලංකාවේ පළාත් පහකටත් දැඩි බලපෑම්... ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් ගමනුත් නවතී 05-12-23