කළුබෝවිල ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ වාර්තාමය වැඩසටහන Documentary Program 05-12-23