ඇප නැතිවුණු ඥාණසාර හිමි - \'නිදහස් කරන්න තීන්දු කළොත් නිරපරාදේ වසර 4ක් හිරබත් කාලා\' - Hiru News 03-04-24