රුපියල් ලක්ෂ 5කට අධික ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සොරකම - Hiru News 04-10-23