එදා රනිල් සමග චන්ද්‍රිකා දාපු ඩීල් එක Cbk Best of 10 Questions 27-05-23