කන්දකාඩු රැඳවියාගේ අවසන් කටයුතු උණුසුම් වෙයි - Hiru News 07-07-22