වෛද්‍ය සැපයුම් අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු හතරක් රිමාන්ඩ් - Hiru News 21-11-23