වර්ජනයෙන් නැවතුණු දුම්රිය ගෙනියන්න පාරට බැස්ස හමුදාව සහ පොලිසිය - Hiru News 15-01-22