දින දහසක් පිරුණු පාස්කු ප්‍රහාරය - සමහරු මේකෙන් දේශපාලන වාසි ගත්තා 15-01-22