සරත්ට දෙහි කපන කාදිනල් හිමි - ඕවා ගිහිං කියන්න කොණ්ඩෙ බැඳපු චීනුන්ට - Hiru News 15-01-22