ඇම්පියර් ගැනවත් නො දන්න ඔලමොට්ටල ඇමතිලා - ලොකුගේ ගේ බයිලා - Hiru News 15-01-22