අභියෝග කළොත් පාරේ අවසර නැතුව යනවා - මං අද නෝනට කිව්වා මගේ කාඩ්පත සොයන්න කියලා- Hiru News 27-11-22