නොනවතින දකුණේ වෙඩි හඬ - නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙකුට අදත් වෙඩි (කොස්ගොඩ සුජීගේ බෑනා) - Hiru News 27-05-23