විදේශ ආයෝජන ගැන රටට දැනුම්දීමක් - Hiru News 27-05-23