විනාඩියට රු.1000යි Online ඔස්සේ නිරුවත විකිණූ කත - Hiru News 27-09-23