ඩොලර් මිලියන 2.1කට වෙන්දේසි වූ නැපෝලියන්ගේ තොප්පිය - Hiru News 21-11-23