අල් ෂිෆා රෝහල හමාස් මූලස්ථානයක් ලෙස හඳුන්වයි - මීටර් 55ක් දිග උමගකුත් සොයාගැනේ - Hiru News 21-11-23