මහ දවාලේ යාපනය හෙල්ලූ කඩු කල්ලිය... පුද්ගලයෙකු පසුපස හඹා යන අයුරු Cctv කැමරාවේ.. 05-12-23