කෑ ගැහුවට වැඩක් නෑ - කැබිනට් පත්‍රිකාව නිත්‍යනුකූල නෑ - Hiru News 01-12-22