ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව ගැන ඇමැති රොෂාන්ගෙන් අධිකරණයට පොරොන්දුවක් - Hiru News 21-11-23