\'අපි කැමතියි සජිත් ප්‍රේමදාස සමග විවාදය කරන්න\' - \'මේ සුරංගනා කතා හැමදාම අපි අහනවා\' - Hiru News 03-04-24